Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Obecné informace

Informace pro školní rok 2019/2020

 

Informativní schůzka pro rodiče přijatých žáků do 1. ročníků na SZŠ Ruská proběhne ve středu 19. června od 16 hodin.

Nezapomeňte přinést 1x fotografii na průkaz ISIC (podepsaná na zadní straně), částku 290,- Kč, vyplněný formulář na kartu ISIC a na výběr jazyků. Tyto vyplněné formuláře je nutné si přinést s sebou .

PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., ředitelka školy

 

ISIC karta zde

 

Výběr jazyků:

praktická sestra  denní    večerní

zdravotnické lyceum zde

bezpečnostně právní činnost zde

sociální činnost zde

ošetřovatel zde

 

V případě, že po zveřejnění výsledku přijímacího řízení uchazeč zjistí, že nebyl přijat, má před vydáním písemného rozhodnutí možnost, v souladu s § 38 § 36 správního řádu, seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Této možnosti může využít ve dnech 2. a 3. 5. 2019 v budově naší školy ve studijním oddělení po předchozí telefonické domluvě. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků příjímacího řízení pro školní rok 2019/2020, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

 

UPOZORNĚNÍ pro rodiče a zákonné zástupce uchazečů o přijetí do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020

Den 25. 3. 2019 byly rozeslány informační dopisy a pozvánky k přijímacímu řízení. Dopisy byly zaslány do vlastních rukou rodičů nebo zákonných zástupců uchazečů. V případě, že neobdržíte výzvu k vyzvednutí zásilky od České pošty, obraťte se na příslušnou pobočku ČP podle místa kontaktní adresy uvedené na přihlášce ke studiu. Zásilku je v tomto případě nutné vyzvednout do 10 dnů.

PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph. D., ředitelka školy

 

Ve školním roce 2019/2020 budeme otvírat obory vzdělávání:

Otevírané obory

Kód oboru

Kapacita

Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01

1 třída - 30 žáků

Praktická sestra

53-41-M/03

2 třídy - 60 žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

1 třída - 30 žáků

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

2 třídy - 60 žáků

Praktická sestra – večerní forma studia

53-41-M/03

1 třída - 30 žáků

Ošetřovatel

53-41-H/01

2 třídy - 60 žáků

 

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem ve všech formách vzdělávání - do 1. března 2019.

Pro 1. kolo přijímacího  řízení pro školní rok 2018/2019 může uchazeč podat 2 přihlášky. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole na studijním oddělení.

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol nebo oborů musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku pouze na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Obě přihlášky musí být podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

U uchazečů ze základní školy musí být na zadní straně přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Pozor - nový formulář.

Přihláška ke studiu    denní      večerní

Podmínky pro přijetí (mohou být upraveny ředitelkou školy do 31. ledna 2019):

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (mimo obor Bezpečnostně právní činnost):

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
  • studijní prospěch ze ZŠ - váha 40% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou - Bezpečnostně právní činnost:

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
  • studijní prospěch ze ZŠ - váha 20% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).
  • úspěšné splnění všech částí testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru - váha 20% (informace viz níže) - test fyzické zdatnosti zde

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů, dle kterého budou přijímáni ke studiu. 

Uchazeči, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (prodloužení času na zkoušku), musí společně s přihláškou doručit na naši školu kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny
(ne starší jednoho roku).  

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka pro žáky vzdělávající se v zahraničí

Uchazeči o vzdělávání, kteří se vzdělávali v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí jednotného písemného testu z českého jazyka a literatury. K této žádosti přidají úředně ověřený překlad vysvědčení z posledních dvou let ze vzdělání v zahraniční škole. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělávání, škola ověří rozhovorem, který se bude konat v termínu konání jednotného testu z českého jazyka a literatury, v prostorách ředitelny školy. Pro úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je nezbytné, aby uchazeč o vzdělávání v tomto ověřovacím pohovoru dosáhl nejméně 15 bodů z možného maxima 30 bodů.

Podmínky přijetí na učební obor ošetřovatel:

Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná  9. třída ZŠ.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno podle studijního prospěchu ze ZŠ (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

Termíny jednotné přijímací zkoušky : (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - pátek 12. dubna 2019

2. termín - pondělí 15. dubna 2019


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - pondělí 13. května 2019

2. termín - úterý 14. května 2019

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Povolené pomůcky:

  • pouze psací a rýsovací potřeby

 

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.

Pozvánka na přijímací zkoušky:

Pozvánku bude zaslána mailem (na mailovou adresu uvedenou na přihlášce) a v písemné podobě spolu s ostatními informacemi ze studijního oddělení 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium si s sebou na jednotné přijímací zkoušky nezapomenou vzít pití a svačinu, ve škole není možnost občerstvení pro větší počet osob.

Přestávku mezi testy mohou uchazeči trávit v učebnách či na chodbách školy. Nezletilí uchazeči nesmějí opouštět budovu školy mezi jednotlivými testy (pokud si je nevyzvednou zákonní zástupci).

Testy fyzické zdatnosti 

Podmínkou přijetí pro obor bezpečnostně právní činnost je úspěšné splnění všech částí testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru. Testy se budou konat v odpoledních hodinách v den konání jednotné přijímací zkoušky a po přestávce na oběd v budově školy.

Na testy fyzické zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním úboru a obuvi.


Termíny testů fyzické zdatnosti a ústního pohovoru:

1. termín - pátek 12. dubna 2019

2. termín - pondělí 15. dubna 2019

 

Náhradní termín je stanoven:

1. termín - pondělí 13. května 2019

2. termín - úterý 14. května 2019

 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude upřesněn.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (v záložce „Přijímací řízení, výsledky přijímacího řízení a příslušný obor) a zároveň v tištěné podobě na vchodových dveřích školy.

S veškerými materiály uchazeče, týkajícími se přijímacího řízení, bude možné se osobně seznámit v termínu, který bude upřesněn dle pokynů CERMATu (po telefonické domluvě se studijním oddělením tel.: 246 090 836 nebo 802).

 

 

ISIC karta zde

 

Výběr jazyků:

praktická sestra  denní    večerní

zdravotnické lyceum zde

bezpečnostně právní činnost zde

sociální činnost zde

ošetřovatel zde

 

Další informace budou zveřejňovány průběžně dle instrukcí z Cermatu.

 

Novinky

Výsledky přijímacího řízení - obor Ošetřovatel

Dnes 23. dubna 2019 byly zvěřejněny výsledky přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel. Naleznete je v záložce Přijímací řízení - Výsledky

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Informace o kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách a pravděpodobný termín konání kurzu nalezneta v záložce O studiu.

Jazykový kurz do Velké Británie

Naše škola pořádá za finanční podpory MHMP jazykový kurz do Velké Británie. Další informace viz. Aktuality.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce uchazečů o přijetí do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020. Věnujte prosím pozornost důležitému sdělení ředitelky školy (Přijímací řízení).


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz